Час роботи: с 9-00 до 18-00
+380957853715
Чернігів. вул. Преображенська, 12

Природні ресурси

Земельні ресурси та ґрунти

Земельний фонд області складає 3190,3 тис. га, з яких 2068,4 тис. га (64,8 %) зайнято сільськогосподарськими угіддями.

Територія Чернігівщини відноситься до класу рівнинних, до типів мішанолісових і лісостепових, що зумовило значну строкатість ґрунтового покриву.  

Загалом експлікація ґрунтів сільськогосподарських угідь області включає 253 ґрунтові відміни, які об’єднують в 10 агровиробничих груп. Дерново-підзолисті ґрунти займають 30% орних земель (432,5 тис. га), сірі лісові та дернові ґрунти – 19% (277,8 тис. га), темно-сірі ґрунти та чорноземи опідзолені – 13% (189,9 тис. га), чорноземи типові, лучно-чорноземні та лучні ґрунти – 38% (540,6 тис. га).

Незважаючи на значні генетичні відмінності між різними групами ґрунтів, для всіх них характерний понижений щодо їхніх типових ознак рівень природної родючості. Це пов'язане з легким гранулометричним складом, малогумусністю, підвищеною кислотністю, значною оглеєністю, засоленістю грунтів тощо. Як наслідок, вони мають нестійку структуру, низьку ємність вбирання, невисоку буферність, малу насиченість ґрунтовими колоїдами, що призводить до погіршення водного, повітряного та поживного режимів ґрунту.

В цілому, відповідно до грошової оцінки ріллі, Чернігівщина разом з Житомирщиною має найбідніші землі в країні.

 

Природні мінеральні ресурси


Чернігівська  область не належить до регіонів з потужною мінерально-сировин-ною базою. Крім того, більшість наявних родовищ є незначними за запасами.

Проте, слід відмітити, що регіону притаманна відносна різноманітність корисних копалин, які представлені практично всіма групами, за виклю-ченням металічних.

Рис. 3. Родовища корисних копалин області

 

На території області розвідано понад 300 родовищ з 16 видів різноманітних корисних копалин.

Мінерально-сировинна база області на 50,9 % складається з корисних копалин паливно-енергетичного комплексу (нафта, газ, конденсат, торф); на 38,3 % – із сировини для виробництва будівельних матеріалів (крейда, цементна сировина, глина, пісок); 9,82 % – це прісні і мінеральні води; 0,9 % займають нерудні корисні копалини для металургії (формувальні піски) та бішофіт.

Станом на 01.01.2015 на користування надрами області було видано  68 спеціальних дозволів, з яких:

- 17 – на геологічне вивчення надр, у тому числі дослідно-промислову розробку родовищ прісних підземних вод;

- 49 – на видобування корисних копалин (промислову розробку родовищ), з яких  21 дозвіл – на розробку родовищ вуглеводневої сировини,  9 – торфу, 7 – суглинків та глини, 5 – вод прісних, 3 – піску кварцового, 2 – вод мінеральних, 2 – на пісок;

- 2 – на будівництво та експлуатацію підземних споруд, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин (для підземного зберігання нафти, газу та інших речовин і матеріалів, захоронення шкідливих речовин та відходів).

 

Водні ресурси та водозабезпеченість території області

Чернігівська область характеризується розвиненою гідрографічною мережею. За питомими середніми місцевими ресурсами річкового стоку в порівнянні з іншими областями Чернігівська область входить у п’ятірку найбільш забезпечених областей.

Всього на території області протікає 1570 річок загальною довжиною 8369 км. Відповідно до класифікації річок України, це 2 великі річки – Дніпро (124 км в межах області) та Десна (505 км в межах області), 8 середніх – Сож, Трубіж, Супой, Удай, Судость, Сейм, Снов, Остер (загальна протяжність 723 км) та 1560 малих річок (загальна протяжність 7017 км). Серед малих річок 160 мають довжину більше               10 км.

 

Частина малих річок повністю або частково є магістральними каналами меліоративних систем і зарегульовані шлюзами-регуляторами.

Територія області характеризується наявністю великої кількості заплавних озер. Майже всі вони знаходяться у річкових долинах – у заплавах річок та низьких надзаплавних терасах. Переважна більшість озер невеликі за площею водної поверхні – до 10 га. На території області розташовано 1324 озера загальною площею водного дзеркала 6524,6 га. З них 124 озера знаходиться у басейні р. Дніпро, загальною площею водного дзеркала  952,6 га та 1200 озер – у басейні р. Десна, загальною площею водного дзеркала 5572,0 га.

Станом на 01.01.2015 у Чернігівській області налічується 24 водосховища, загальною площею водного дзеркала 2200,7 га і об’ємом 47,96 млн м3 та  1805 ставків загальною площею водного дзеркала 7336,7 га, в яких зарегульовано 127,9 млн м3 води.

Загалом, рівень забезпечення області природними водами місцевого стоку становить 108,2 тис. м3/рік на 1 км2 або 3,25 тис.м3/рік на одного мешканця.

 

Лісові ресурси

Чернігівська область за показником лісистості (20,7 %) знаходиться на позиціях вище середнього рівня серед регіонів України.

Площа земель лісового фонду складає 739 тис. га, у тому числі вкритих лісовою рослинністю – 659,9 тис. га.

Лісистість території області розподіляється  нерівномірно і коливається від 37-41 % в північних районах  до 8-11 % у південних. У породному складі лісів переважають хвойні насадження, основною лісоутворюючою породою є сосна звичайна. Загальний запас деревостанів становить 175,4 млн куб. метрів. Середній запас на 1 га лісовкритих площ становить 260 м3. В середньому щорічно заготовлюється 1100 – 1500 тис. м³ деревини.

 

Відновлення лісів області відбувається переважно за рахунок створення лісових культур на площах після суцільних рубок,  лісорозведення – на площах, які непридатні для сільськогосподарського використання.